Preduzeće „Park“ prošlu poslovnu godinu ostvarilo je najbolji poslovni rezultat u posljednjih devet godina, tako je pokazao završeni obračun i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2017. godinu, kojeg je na posljednjoj sjednici usvojio Nadzorni odbor. Prema usvojenom Izvještaju pozitivno poslovanje za prošlu godinu preduzeće „Park“ završilo je sa 158.644,23 KM na računu. Stabilizacija, odnosno pozitivno poslovanje bilo je prvi i osnovni cilj nove uprave imenovane upravo prošle godine, jer osam godina ovo preduzeće poslovalo je sa gubitkom, a samo  2016. godine gubitak u poslovanju iznosio je 631.508,00 KM.

U 2017. godini ostvareni su ukupni prihodi od 8.504.347,20KM, dok su rashodi na godišnjem nivou iznosili 8.345.702,97 KM. U odnosu na 2016. godinu dugovanja prema dobavljačima smanjena su za čak 53%, jer je dug prema dobavljačima pretprošle godine iznosio 1.156.202,65, a prošle godine, uz kontinuirano  tekuće poslovanje smanjen je na 613.042,77 KM.

Preduzeće „Park“ prošle godine ponovo je postalo konkurentno na tržištu i neometano je moglo uzeti učešće na svim raspisanim tenderima, jer je poslije nekoliko godina sa Poreznom upravom FBiH potpisan i Sporazum o otplati duga na ime troškova za PIO/MIO.

Inače, navedeni rezultati bili su osnovni ciljevi novoimenovane uprave preduzeća“Park“ koji su u dogovoru s Sindikalnom organizacijom „Park“-a i uposlenicima dogovoreni početkom 2017. godine. Dogovoreno je i ostvareno da svakodnevni trošak poslovanja bude sveden na najmanju moguću mjeru, drugačijim pristupom poslu, bez da se ugrozi kvalitet i kvantitet naših usluga prema našim korisnicima izvršene su potrebne uštede i uložen je maksimalan napor kako bi Preduzeće poslije više godina ostvarilo pozitivan poslovni rezultat. Sve navedeno nije se odrazilo na kvalitet i obim „Park“-ovih poslova koji se na godišnjem nivou realiziraju shodno Programu održavanja zelenih površina, Zimske službe, Dekoracije, održavanja javne rasvjete i svim drugim programima i projektima, a tako i prema općinama kao lokalnom nivou vlasti i važećim ugovorima, te prema kupcima naših usluga.

Navedeni rezultati cjelokupnog kolektiva KJKP“Park“d.o.o.Sarajevo, opravdana su osnova da ova poslovna godina bude još bolja, a da brojni pripremljeni projekti koji se odnose na uređenje zelenih površina, rasadničku proizvodnju, ponudu i sadržaj RZC“Pionirska dolina“ zoo vrt budu realizovani ili započeti.