Javni oglas za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto na određeno vrijeme

Na osnovu člana 20 stav 2. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine„ broj 26 /16 , 89/18), Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-30.2/19 od 03.01.2019. godine, Saglasnosti Ministarstva  komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo broj 27-34-2790/19 od 07.02.2019. godine, člana 4.stav 3 Pravilnika o radu,  Odluke broj:P-351 od 13.02.2019.god.KJKP „Park“ d.o.o .raspisuje

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika na upražnjeno radno mjesto na određeno vrijeme

 

Veterinar ……………………………………………….1 izvršilac  na određeno vrjeme u trajanju od šest mjeseci

Uslovi:

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, Pravilnikom o radu KJKP „Park „ d.o.o. Sarajevo kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove i to:

Posebni uslovi:

VII stepen složenosti zanimanja prije reforme visokog obrazovnja, odnosno prvi ciklus po Bolonjskom sistemu sa ostvarenih  300 ECTS bodova i stručno zvanje dipl. veterinar –dr veterinarske medicine
Najmanje 3 godina radnog iskustva  na poslovima u struci.

Ispoljene stručne organizacione i operativne sposobnosti.

Potrebni dokumenti:

Prijava sa kratkom biografijom;
Rodni list;
Dokaz o stručnoj spremi (diploma);

Dokaz o radnom iskustvu – uvjerenje o radnom iskustvu  na poslovima u struci
Dokaz ispoljene stručne organizacione i operativne sposobnosti-Intervju
Ostali dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova, ostali dokazi dostavit će se pri zaključivanju ugovora o radu.

Prilikom procjene pristiglih prijava uzimaće se u obzir eventualne preporuke, licence,certifikati,uvjerenje o položenom stručnom ispitu i dr.

Kratak opis poslova:

 • Vrši preventivu i liječenje životinja naseljenih u zoološkom vrtu i odgovoran je za zdravlje životinja u ZOO vrtu,
 • Sastavlja jelovnike i vrši nadzor nad provedbom tih jelovnika;
 • Vrši nadzor u zoo vrtu o adekvatnom održavanju higijenskih uslova
 • Sarađuje sa srodnim institucijama u svrhu razmjene novih saznanja s područja veterine i ZOO vrtova;
 • Organizira provođenje interne edukacije veterinarskih tehničara i hranioca životinja;
 • Prisustvuje prezentacijama, seminarima i kongresima sa ciljem usavršavanja u struci (EAZA, EAZWV);
 • Predlaže i sudjeluje u idejnom osmišljavanju izgradnje i adaptacije nastambi;
 • Predlaže nova riješenja za smještaj životinja;
 • Sačinjava mjesečne izvještaje i iste dostavlja neposrednom rukovodiocu
 • Obavlja i druge poslove, u okviru svoje struke, po nalogu rukovodioca RZC «Pionirska dolina» i ZOO vrt;
 • Za svoj rad odgovara rukovodiocu RZC”Pionirska dolina” i ZOO vrt

 

Navedene dokumente dostaviti u originalu ili ovjerenim fotokopijama (ne starije od 3 mjeseca).

Sa prijavljenim knadidtaima koji uđu u uži izbor obaviti će se usmeni intervju.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci i sanitarnu knjižicu.

Rok za podnošenje prijave na javni oglas je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u sredstvima javnog informisanja.

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom na adresu KJKP „Park “d.o.o.,ul.Patritoske lige broj 58 Sarajevo sa naznakom: „Prijava na javni oglas  – ne otvarati“.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave kandidta koji ne ispunjavju uslove ovog oglas kao i kopije tražene dokumnetacije koja nije ovjerena neće se uzeti u razmatranje.

Kopije dokumenata kandidata nismo u obavezi vraćati izuzev ako kandidat dođe lično po dokumente.