U Novom Sarajevu ponovna mašinska košnja trave na obalama Miljacke, u Pejtonu uređenje zelenih površina, u Vogošći zaštita ukrasnog grmlja

Bez obzira na izuzetno niske temperature, nedostatak sniježnih padavina radnici preduzeća „Park“ i danas su iskoristili za uređenje javnih zelenih površina, zaštitu sadnica ukrasnog grmlja i mladih stabala, čišćenje smeća sa zelenih površina u Starom Gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom Gradu, Ilidži i Vogošći.

U ulicama Kranjčevićeva i Dajanli Ibrahim bega danas je izvršeno izgrabljivanje i prikupljanje opalog lišća, te čišćenje drugog otpada sa zelenih površina, a na području općina Centar i Stari Grad pomoću mehanizacije vršen je utovar i odvoz prethodno prikupljenog otpada.

Danas je i na području Novog Sarajeva otpočeo još jedan ciklus košnje trave i čišćenja škarpi uz Miljacku, u ulici Kemala Kapetanovića danas je vršeno izgrabljivanje i čišćenje opalog lišća i drugog otpada, a sa drugih zelenih površina u ovoj općini ranije prikupljeni otpad je pomoću mehanizacije odvezene na deponije.

Zelena površina u ulici Prijedorska u Novom Gradu danas je vraćena u prvobitno stanje, jer su radnici preduzeća „Park“ na ovom lokalitetu sanirali raniji prokop. U ulici Ilije Engela ekipa zadužena za održavanje javnih zelenih površina u Novom Gradu bila je angažirana na izgrabljivanju i prikupljanju lisne mase i drugog otpada, a također i u ovoj općini sa zelenih površina pomoću mehanizacije odvezene su ogromne količine ranije prikupljenog otpada.

Nastavljena je i akcija uređenja i čišćenja javnih zelenih površina u nadležnosti preduzeća „Park“ u naselju Pejton, a radnici zaduženi za održavanje javnih zelenih površina na području općine Ilidža vršili su redovno čišćenje površina na Igmanu i Bjelašnici, te odvoz ranije prikupljenog otpada.

Sadnice ukrasnog grmlja u ulicama Tome Mendeša i Partizanski odred Zvijezda u Vogošći danas su očišćene od suhih grana i ostalog otpada, a izvršeno je i okopavanje zemlje uz sadnice. Prema Programu danas je i na području Vogošće vršen organizirani odvoz ranije prikupljenog smeća sa zelenih površina.

Inače na području svih općina vršena je i svakodnevna higijana koja podrazumijeva prikupljanje smeća, papira, plastične ambalaže i sličnog otpada sa zelenih površina kao i čišćenje parkovskih korpi.

Na terenu aktivno su svoje zadatke izvršavale i ekipe zadužene za sječu i orezivanje stabala, kao i održavanje javne rasvjete, ali i svjetlosne božićne i novogodišnje dekoracije.