Konkurs za izbor i imenovanje izvršnih direktora kao članova Uprave KJKP”Park”d.o.o.Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KJKP “PARK“ D.O.O. SARAJEVO

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine

( „Službene novine Federacije BiH „ broj 8/05, 81/08, 22/09 ), člana 55. Statuta KJKP “Park“ d.o.o.  i Odluke Nadzornog odbora broj P-3801-  od  22.12.2016. godine, Nadzorni odbor   raspisuje

 

KONKURS

za izbor i imenovanje izvršnih

direktora kao članova Uprave KJKP “Park“ d.o.o. Sarajevo

 

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje izvršnih direktora kao članova Uprave KJKP “Park“ d.o.o. Sarajevo i to:

 1. Izvršni direktor za održavanje javnih zelenih površina i
 2. Izvršni direktor za proizvodnju i inžinjering i kapitalne investicije.

Izbor i imenovanje  izvršnih direktora vrši se na period od četiri godine.

Izvršne direktore bira i imenuje Nadzorni odbor, većinom glasova na osnovu javnog konkursa otvorenim izborom tehnički najkvalifikovanijeg kandidata, u skladu sa operativnim i poslovnim potrebama Preduzeća. Izbor i imenovanje biti će provedeni na način koji će dopustiti da ista budu predmet ispitivanja od strane treće strane, koja nije učestvovala u izboru i imenovanju.

Položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava izvršnih direktora uređuju se ugovorom između Nadzornog odbora i izvršnih direktora u skladu sa Zakonom.

 

 1. Opis pozicije

Izvršni direktor za održavanje javnih zelenih površina nadležan je da:

 • Daje prijedlog za prevazilaženje problema zaposlenika;
 • Vrši kontrolu rada rukovodioca i stručnog saradnika za održavanje javnih zelenih površina, šefova RJ i  grupovođa RJ;
 • Izrađuje i predlaže donošenje odluka o organizovanju radova u periodu sezonskih poslova (prekovremeni rad, preusmjeravanje radne snage), kao i u specifičnim uslovima (obilnije snježne padavine, jaki vjetrovi i dr.);
 • Organizira, rukovodi i kontrolira rad u Sektoru na poslovima održavanja, uređenja, izgradnje zelenih površina, podizanja i održavanja drvorednih sadnica i cvjetnih površina, vozni park i održavanje kruga i instalacija;
 • Izrađuje plan potrebnog broja zaposlenika na bazi Plana rada i  dinamike potrebnih radova;
 • Vrši kontrolu obračuna, mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja i ostalih dokumenata po radnim iI obračunskim jedinicama;
 • Učestvuje u izradi godišnjeg Programa održavanja javni zelenih površina po opštinama  na području Kantona Sarajevo,  po dinamici radova i odgovara za njihovu realizaciju,
 • Po nalogu i odobrenju direktora Preduzeća zastupa i predstavlja Preduzeće,
 • Predlaže uvođenje i nabavku nove mehanizacije u procesu  rada ;
 • Izvršava ugovorene poslove s iznalaženjem nove  tehnologije u procesu rada i kontroliše primjenu   istih u Sektoru;
 • Odgovara za kvalitet rada i osnovna sredstva koja se koriste u Sektoru;
 • Izvještava direktora Preduzeća u vezi izvršenja poslova i zadataka Sektora;
 • Sarađuje s predstavnicima trećih osoba za koje vrši usluge;
 • Provodi odluke direktora Preduzeća;
 • Predlaže i izrađuje Program radova na održavanju s nadzornim tijelima;
 • Kontrolira provođenje mjera sigurnosti i zdravlja na radu u Sektoru;
 • Pravi plan korištenja voznog parka ( kamiona, mašina i ostale mehanizacije) na osnovu operativnog plana Sektora;
 • Stara se o blagovremenom trebovanju potrebnog materijala za izvršenje ugovorenih radova u Sektoru;
 • Vrši kontrolu pravilnog evidentiranja pojedinačnih i grupnih radnih učinaka;
 • Vrši kontrolu i potpisuje građevinske knjige i dostavlja ih investitoru uz situaciju;
 • Daje naloge za nabavku materijala;
 • Obavlja i druge poslove od interesa za Sektor i Preduzeće u cjelini po nalogu direktora Preduzeća i pomoćnika direktora.
 1. Opis pozicije
 • Izvršni direktor za proizvodnju, inžinjering i kapitalne investicije nadležan je da:
 • Za svoj rad odgovoran je direktoru Preduzeća.
 • Odgovara za rad u Preduzeću iz okvira svojih nadležnosti,
 • Koordinira poslove Sektora, službi i radnih jedinica iz svoje nadležnosti,
 • Odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala,
 • Organizuje i učestvuje u radu Uprave preduzeća,
 • Izrađuje programe za proizvodnju, inženjering i kapitalne investicije shodno dinamici rada i odgovara za njihovu realizaciju,
 • Vrši kontrolu rada i dokumentacije unutar Sektora ,
 • Vrši izradu kratkoročnih i dugoročnih planova rada Sektora,
 • Vrši raspored zaduženja unutar Sektora
 • Direktoru dostavlja prijedloge propisa, općih i pojedinačnih akata (koje priprema Grupa);
 • Prati obavljanje poslova iz nadležnosti Sektora, naročito akte o primjeni Zakona, mišljenja i uputstva za ugovorne organe i dobavljače, nacrte zakona, podzakonskih akata, priručnika, brošura i drugih podzakonskih akata, zatim daje prijedloge za prevazilaženje problema radnika i samog poslovanja Preduzeća,
 • Prati kretanja na tržištu, razvoja nauke i  tehnologije
 • Prati kretanja konkurentskih preduzeća iste ili srodne delatnosti
 • Stara se o realizaciji odluka organa Preduzeća i Uprave Preduzeća
 • Obavlja i druge poslove po nalogu direktora Preduzeća;
 • Za svoj rad odgovara direktoru Preduzeća.

 

Kandidati treba da  ispunjavaju slijedeće uslove:

 

 1. a) Opšti uslovi:
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se prijavljuje,
 • da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prestup nespojiv s dužnošću u Upravi pet godina od dana pravomoćne presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
 • da mu presudom Suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Uprave,
 • da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja,
 • da nije na funkciji u političkoj stranci.
 1. b) Posebni uslovi
 • da ima završenu visoku stručnu spremu, VSS fakultet biotehničkih nauka,
 • da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovodnim poslovima u struci,
 • da nije predsjednik i člana Nadzornog odbora ili Upravnog odbora u privrednim društvima, ili ili institucijama ili fondovima agencijama ili komisijama,
 • da je prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova Nadzornih odbora i Uprava privrednih društva sa učešćem državnog kapitala
 1. Potrebni dokumenti:
 1. biografija sa adresom i kontakt telefon,
 2. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti,
 3. dokaz o završenoj školi,
 4. potvrda o radnom iskustvu na rukovodnim poslovima u struci ,
 5. izvod iz matične knjige rođenih ili kopija CIPS-ove lične karte,
 6. uvjerenje nadležnog suda da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću u Upravi pet godina od dana pravomoćne presude i da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Uprave ( ne starija od tri mjeseca izdata od suda i MUP-a),
 7. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata nevodi krivični postupak                 (ne starije od tri mjeseca ),
 8. izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke a) alineja 5,
 9. cerifikat o završenom usavršavanju u skladu sa Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova Nadzornih odbora i Uprava privrednih društva sa učešćem državnog kapitala („Službene novine Federacije BiH„ broj 71/09, 33/10 23/11 83/11 i 2/13) .

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.

Kandidati s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od dana  isteka roka za podnošenje prijava neće se uzimati u razmatranje u daljem toku kandidiranja.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u „Službenim novinama  Federacije BiH“ i  u  dnevnom listu „ Dnevni avaz “.

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

KJKP “Park“ d.o.o. Sarajevo

Ulica Patriotske lige, broj 58

71000 Sarajevo

Na koverti obavezno naznačiti: PRIJAVA NA KONKURS ZA  ČLANOVE UPRAVE SA NAZNAKOM IZVRŠNOG DIREKTORA ZA KOJI SE PRIJAVLJUJE – „NE OTVARATI“

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.