PONOVNI JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora KJKP“Park“ d.o.o. Sarajevo

KJKP“Park“ d.o.o. Sarajevo

Na osnovu člana 9. Zakona o javnim preduzećima u FBIH („Službene novine Federacije BiH“ br.8/05, 81/08 i 22/09), člana 246. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“ broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), člana 29. tačka 11 a u vezi sa članom 34. i 35. Statuta  KJKP “Park“ d.o.o.  Sarajevo, te odluke Skupštine

KJKP“Park“d.o.o. broj 3656-2 i odluke broj 3656-2-2 od 11.12.2013. godine Skupština KJKP “Park“ d.o.o. Sarajevo

PONIŠTAVA

Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora  KJKP“Park“ d.o.o.Sarajevo objavljen dana 25.10.2013. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i u „Službenim novinama 

Federacije BiH„ broj 85 od 30.10.2013. godine i istovremeno objavljuje

PONOVNI  JAVNI  KONKURS

za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora  KJKP“Park“ d.o.o. Sarajevo

I Predmet javnog konkursa

Raspisuje  se javni konkurs za izbor i imenovanje 3 (tri) člana  Nadzornog odbora KJKP “Park“ d.o.o. Sarajevo. Izbor i imenovanje članova  Nadzornog odbora vrši Skupština javnog preduzeća. Nadzorni odbor na svojoj prvoj sjednici bira predsjednika Nadzornog odbora.

II Opis pozicije

Nadzorni odbor nadležan je da:

1.      Predlaže Skupštini donošenje, izmjene i dopune Statuta i Etičkog kodeksa;

2.      Donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora;

3.      Donosi opšte akte;

4.      Usvaja trogodišnji i godišnji plan poslovanja;

5.   Usvaja Izvještaj Uprave o poslovanju sa finansijskim izvještajima po polugodišnjem obračunu, a na osnovu prethodno datog mišljenja Odbora za reviziju;

6.      Podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Preduzeća sa finansijskim izvještajima, koji obavezno uključuje: izvještaj eksternog revizora, preporuku Odbora za reviziju po finansijskim izvještajima i izvještaju eksternog revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

7.   Razmatra prijedlog Uprave o raspodjeli dobiti, a po prethodno datom mišljenju Odbora za reviziju i predlaže Skupštini donošenje odluke; 

8.    Razmatra prijedlog Uprave o načinu pokrića gubitaka, a po prethodno datom mišljenju Odbora za reviziju i predlaže Skupštini donošenje odluke; 

9.      Vrši izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njihovo imenovanje Skupštini; 

10.  Prati provođenje postupka javnih nabavki, u skladu s važećim propisima;

11.  Imenuje i razrješava članove Uprave u skladu sa odredbama Statuta;

12.  Daje ovlaštenja za aktivnosti koje su ograničene propisima Zakona o javnim preduzećima; 

13.  Daje upute direktoru za provođenje preporuka u vezi sa uočenim nepravilnostima; 

14.  Nadzire Upravu u provođenju preporuka datih od strane Odbora za reviziju te vanjskog revizora sa specificiranim rokovima; 

15.  Prati poslovanje i zakonitostposlovanja Preduzeća; 

16.  Daje upute organima Preduzeća radi otklanjanja nepravilnosti u radu; 

17.  Prisustvuje sjednicama Skupštine Preduzeća i učestvuje u raspravi bez prava glasa; 

18.  Vrši uvid u poslovne knjige i dokumentaciju Preduzeća; 

19.  Vrši druge poslove predviđene zakonom; 

20.  Donosi cjenovnik usluga;

21.  Informiše se o radu Odbora za reviziju kroz njegove izvještaje o mjesečnim sastancima. 

III Mandat

Članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 (četiri) godine, s tim da po isteku od 2 (dvije godine) od dana  imenovanja Skupština preduzeća glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora.Članovi  Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu sa Statutom. 

IV Uslovi  

Kandidati za imenovanje za člana Nadzornog odbora moraju ispunjavati opće i posebne uslove:

a)      Opći uslovi:

Za  člana Nadzornog odbora može biti imenovan kandidat koji ispunjava slijedeće opće uslove:

1)  Da je državljanin Bosne i Herecegovine (dokaz: Uvjerenje o državljanstvu);

2)  Da je stariji od 18 godina i da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja (dokaz: izvod iz

     matične knjige rođenih );

3) Da nije osuđivan za krivično djelo (dokaz: uvjerenje ne starije od tri  mjeseca nadležnog 
    MUP-a  s tim da  dokaz  da kandidat nije osuđivan za krivično djelo od nadležnog MUP-a 
    pribavlja poslodavac po službenoj dužnosti za kandidate koji budu predloženi za izbor); 

4) Da nije osuđivan za privredni prestup nespojiv s dužnošću u Nadzornom odboru pet
    godina od pravosnažne presude isključujući vrijeme zatvorske kazne i da mu presudom
   suda  nije zabranjeno obavljanje aktivnosti iz nadležnosti Nadzornog odbora(dokaz: uvjerenje ne starije od
tri  mjeseca od nadležnog suda);

5)Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (dokaz: uvjerenje nadležnog suda ne
    starije od tri mjeseca);

6)Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti
   u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjenje pozicije 
   (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa);

7)Da nije izabrani zvaničnik nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu
   interesa u institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini (Sl. glasnik BiH 13/02,16/02,14/03
   12/04)(dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa);  

8)Da se na njega ne odnosi član IX 1 Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: potpisana izjava
   ovjerena od strane nadležnog općinskog organa);  

9)Da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i
   drugima imenovanjima Federacije BiH (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane
   nadležnog općinskog organa);  

10)Da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje funkcije u Nadzornom odboru 
    (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadležnog općinskog organa).

b)  Posebni uslovi:

1)  Da ima univerzitetsku diplomu – VII stepen školske spreme (dokaz: ovjerena foto kopija
     univerzitetske diplome ili uvjerenja o diplomiranju); 

2)  Da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci (dokaz: potvrda ili uvjerenje);

3)  Da posjeduje znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvještaja i propisa koji se 

     se primjenjuju na rad i poslovanje iz oblasti komunalnih javnih preduzeća (dokaz:intervju);

4) Da nije direktor ili član Uprave ili Skupštine ili Odbora za reviziju u preduzeću u kojem se

     kandiduje (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane općinskog organa);

5) Da nije predsjednik ili član Uprave,  predsjednik ili član Nadzornog  ili Upravnog odbora u
    drugom preduzeću sa većinskim državnim kapitalom ili instituciji ( dokaz: potpisana izjava
    ovjerena od strane općinskog organa);

6) Da se na njega ne odnose ograničenja iz člana 264. Zakona o privrednim društvima FBiH

    (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane općinskog organa);

7) Da posjeduje sposobnost za savjesno odlučno i odgovorno obavljanje povjerene funkcije

     i sposobnost nepristrasnog donošenja odluka (preporuka poslodavca);

8) Da ima pozitivne rezultate u radu  (dokaz: potvrda  ili uvjerenje, preporuka poslodavca i    
     sl.); 

9) Da nema privatni finansijski interes u preduzeću (dokaz: potpisana izjava ovjerena od
    strane općinskog organa);

10)Da posjeduje certifikat o završenom usavršavanju u skladu sa Uredbom o usavršavanju
     predsjednika i članova Nadzornih odbora i Uprava privrednih društva sa učešćem
    državnog kapitala („Službene novine Federacije BiH„ broj 71/09,33/10, 23/11, 83/11 i
    2/13), odnosno dokaz  o pohađanju obuke za sticanje certifikata; 

11)Da ima komunikacijske i organizacijske sposobnosti (intervju).

Prilikom izbora uzet će se u obzir slijedeće kriteriji:

  rezultati i priznanja ostvareni u dosadašnjem radu,

– znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvještaja i poznavanje propisa koji se
   primjenjuju na rad i poslovanje kantonalnih javnih komunalnih preduzeća,

 komunikacijske i organizatorske sposobnosti,

– da posjeduje sposobnost nepristrasnog donošenja odluka.

Prilikom izbora voditi će se računa o spolnoj i  nacionalnoj strukturi  kandidata.

V Završne odredbe

Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon priložiti originalne dokumente ili ovjerene foto kopije naprijed navedenih dokumenata koji ne mogu biti stariji od  3 mjeseca.

Komisija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora će nakon zaključenja konkursa pregledati sve prispjele prijave i utvrditi da li su blagovremene i sa potpunom dokumentacijom .Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće razmatrati.

Komisija će razmotriti sve potpune i blagovremene prijave i sačiniti listu kandidata koji su ušli u uži izbor.

Komisija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora će sve kandidate koji budu stavljeni na listu sa užim izborom   pozvati na intervju.

Nakon obavljenog intervjua Komisija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora će Skupštini preduzeća preporučiti kandidate koji su najuspješnije prošli otvorenu konkurenciju.

Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora vrši Skupština preduzeća.

Komisija zadržava pravo provjere svih podataka  iz izjava i drugih dokumenata kandidata.

Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana zadnjeg  objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH a isti će se objaviti i u dnevnom listu  „Oslobođenje“ i na web stranici KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo www.park.ba .

Prijavu sa traženom  dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

KJKP“Park“ d.o.o. Sarajevo ul.Patriotske lige broj 58 , sa naznakom PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA“OTVARA KOMISIJA“.

Na poleđini koverte naznačiti ime i prezime podnosioca prijave.

Napomena : kandidatima se vraćaju samo originalni dokumenti.