Služba za komercijalne poslove

Služba za komercijalne poslove u okviru svojih zadataka obavlja poslove nabavke opreme, materijala, radova i usluga od trećih lica putem javnih nabavki i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, kao i prodaju roba i usluga KJKP“Park“d.o.o.Sarajevo putem Odjela veleprodaje i Odjela maloprodaje.

Kontakt:
Služba za komercijalne poslove
Ul. Patriotske lige 58
Tel. + 387 33 560 563
Fax. + 387 33 560 561