O NAMA

O nama
Kantonalno javno komunalno preduzeće “Park” d.o.o. Sarajevo pod nazivom Komunalno preduzeće „Park“ osnovano je 25.02.1955. godine rješenjem Narodnog odbora grada Sarajeva, a u poslijeratnom periodu odlukom Skupštine Kantona Sarajevo preimenovano je u kantonalno javno komunalno preduzeće. Dana 09.06.2006. godine KJKP “Park” Sarajevo preregistrovano je u društvo sa ograničenom odgovornošću i od tada zvaničan naziv preduzeća je KJKP “Park” d.o.o. Sarajevo.

Ukratko
Djelatnosti koje obavlja KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo spadaju u oblast zajedničke komunalne potrošnje, stoga je prostor na kojem obavlja komunalne usluge područje cijelog Kantona Sarajevo, te iz tog razloga, broj korisnika komunalnih usluga KJKP“Park“ nije egzaktan.
Više od pola vijeka primarni zadatak KJKP“Park“d.o.o.Sarajevo jeste očuvanje, održavanje i zaštita zelenih površina, parkova, drveća, parkovskom mobilijara i prateće opreme za zabavu i rekreaciju na području Kantona Sarajevo. Preduzeće „Park“ u toku kalendarske godine, između ostalog održava 2.893.552 m2 travnjaka, 180.153 m2 površina pod ukrasnim grmljem, 9.755 m2 pod ružičnjacima, 6.720 zasađenih sezonskim cvijećem, 44.643 m2 pod živom ogradom, 1.028 komada uličnih žardinjera, 90.518 m2 vodotoka, 25.677 komada parkovskog alejnog drveća, 155.950 m2 parkovskih staza i platoa, 2.698 klupa, 669 korpe za otpadke, 9.630 mladih alejnih stabala, novosagrađena dječija igrališta, aleje, šetnice…. na području Kantona Sarajevo čije održavanje je predviđeno i realizuje se prema Programu održavanja javnih zelenih površina.
Iako su tokom rata uništeni parkovi, posječena stabla, uništena cijela šetališta, zelene površine, profesionalnim angažmanom uposlenici i menedžment «Park-a» uspjeli su da vrate hortikulturalnu ljepotu glavnom gradu naše zemlje.

Info:
Patriotske lige br. 58, 71 000 Sarajevo, BiH
Tel. +387 33 560 560; Fax: -387 33 560 561;
e-mail: info@park.ba

Kontakt za medije:

Aldijana Hamza, stručni saradnik za informisanje
Patriotske lige br. 58, 71 000 Sarajevo, BiH
Tel. +387 33 560 578; Fax: -387 33 560 561;
e-mail: aldijana.hamza@park.ba