ORGANI PREDUZEĆA

Organi Preduzeća su Skupština Preduzeća, Nadzorni odbor i Uprava Preduzeća.
1. Punomoćnici KJKP”Park”d.o.o.Sarajevo
• Amir Đedović,
• Senad Kapo,
• Benjamin Čengić.
2. Nadzorni odbor
Davor Matić
Jasna Planinčić
Adis Džabija
3. Uprava Preduzeća:
• Edin Abdurahmanović, dipl. ecc- v.d. direktor Preduzeća,
• Goran Mačkić, v.d. izvršnog direktora za održavanje j.z.površine,
• Adnan Čustović- v.d. izvršnog direktora za proizvodnju, inženjering i kapitalne investicije