Organi Preduzeća su Skupština Preduzeća, Nadzorni odbor i Uprava Preduzeća.

1. Skupština Preduzeća
• Jasna Planinčić, v.d. predsjednik
• Selma Zunđa, v.d.član
• Dejan Radmilović,v.d. član

2. Nadzorni odbor
• Davor Matić, v.d. predsjednik
• Amir Đedović, v.d. član
• Adis Džabija, v.d. član

2. Uprava Preduzeća:
• Amar Kečo,dipl. ekonomista- v.d. direktor Preduzeća
• prof. dr. Mufik Muslić- izvršni direktor za proizvodnju i inženjering i kapitalne investicije