You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Muhamed Bekto, pomoćnik ministra posjetio preduzeće Park

Muhamed Bekto, pomoćnik ministra posjetio preduzeće Park

Poboljšanje usluga i rada preduzeća Park u novoj sezoni, na čijem smo pragu, te unapređenje i modernizacija bili su tema današnjeg sastanka i prve posjete Muhameda Bekte, pomoćnika ministra, sa Jasnom Mujagić i Seadom Teskeredžićem iz Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS upravi preduzeća Park.
Sastanak kojem u ime preduzeća Park su prisustvovali Adis Bešlić, direktor Parka i dva izvršna direktora Enes Kazić i Amer Mudželet bio je prilika da se Bekto pobliže upozna i sa aktivnostima koje preduzeće Park realizira u okviru priprema i predproljetnog uređenja i zaštite javnih zelenih površina u KS. Osim tekućih poslova definisanim ovogodišnjim Programom održavanja kao najvećim godišnjim projektom preduzeća Park na održavanju i uređenju blizu 3 miliona kvadratnih metara javnih zelenih površina u sedam sarajevskih općina, dogovorene su i aktivnosti na otpočinjanju priprema za dodatne projekte ozelenjavanja i obogaćivanja sadržaja u sarajevskim parkovima, šetalištima, blokovskom zelenilu.
Govorilo se i o novopotpisanom Kolektivnom ugovoru koji je koncem januara potpisan između Sindikata komunalne privrede i Ministarstva, odnosno Vlade, kako bi radnici u komunalnoj privredi na adekvatan način bili tretirani i ispštovana sva njihova prava od strane poslodavca. Predmet razgovora je bila i obnova mehanizacije, amortizovanih sredstava za rad, zaštita radnika koji rade na otvorenom izloženi svim vremenskim utjecajima. Tokom sastanka bilo je riječi i u unapređenju saradnje preduzeća Park i Ministarstva na održavanju javne rasvjete, jer preduzeće Park u ovom trenutku u nadležnosti ima šest sarajevskih općina. Bilo je riječi i o kapacitetima dva Parkova rasadnika u kojima se vrši uzgoj i proizvodnja sadnog materijala i zelenila za potrebe održavanja zelenih površina, te potrebi dodatnog unapređenja i modernizacije ovih postrojenja, jer u njima nastaju potpuni bosansko-hercegovački, sarajevski, domaći proizvodi što zavređuje posebnu pažnju i tretman. Posebno se to odnosilo na činjenicu da je prošle godine iz svojih rasadnika preduzeće Park zasadilo novih 838 stabala, hiljade sadnica ukrasnog grmlja, žive ograde, stotine hiljada sezonskog cvijeća, da je sve to urađeno kroz programe i saradnju sa Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, te da taj trend počet prošle godine mora biti nastavljen i dodatno pojačan. Prezentirani su i trenutni kapaciteti i mogućnosti, te pripremljeni projekti “Pionirske doline” i zoo vrta za ovu sezonu. Muhamed Bekto, u čijem resoru se nalazi i ovo preduzeće pohvalio je rad uprave preduzeća Park u 2021. godini na učinjenim pomacima ka poboljšanju stanja, posebno što je u preduzeću Park, koje je prvo posjetio u ovoj ulozi, zatekao ovakvu radnu atmosferu. Direktor Bešlić upoznao je predstavnike Ministarstva i da preduzeće Park već uveliko realizira predproljetno uređenje sarajevskih zelenih površina, da je spremno u okviru svojih kapaciteta za novu sezonu, te da očekujemo podršku i pomoć u projektima koji podrazumijevaju angažman dodatnog broja ljudi već od proljeća, pa sve do jeseni.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba