ODJEL ZA MEHANIZACIJU I ODRŽAVANJE VOZILA
KJKP”“Park”d.o.o.Sarajevo raspolaže adekvatnom i specijalizovanom mehanizacijom i opremom za sve poslove i zadatke održavanja postojećih i podizanja novih zelenih površina, zaštite bilja i drveća, transport…
Zadatak Odjela za mehanizaciju i održavanje vozila jeste tehnička podrška svakodnevnim aktivnostima Preduzeća.
Kiperi, rovokopači- utovarivači, furgoni, hidraulične auto- korpe za rad na visinama do 12 i do 24 metra, traktori sa specijalizovanim priključcima za košnju, čišćenje snijega, obradu zemljišta, cisterne za zalijavanja, trimeri za travu i živu ogradu raspoloživa su mehanizacija KJKP”Park”d.o.o. Sarajevo.

Kontakti:
Odjel za mehanizaciju i održavanje vozila

Voditelj Odjela Elvis Husović
Ul. Nahorevska 9
Tel. + 387 33 215 082
Fax: + 387 33 560 561
e-mail: mehanizacija@park.ba