SLUŽBA ZA OPŠTE, PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE
Služba za opšte, pravne i kadrovske poslove svoje zadatke realizuje putem redovnih aktivnosti na pravnom zastupanju Preduzeća kod nadležnih institucija, ažuriranje kadrovske evidencije, zaključivanja ugovora o radu, poslovima obezbjeđenja i zaštite imovine i ljudi, te korištenjem pravnih sredstava za zaštitu interesa Preduzeća i učešće u radu organa upravljanja i rukovođenja.

Kontakt:
Rukovodilac Jasminka Dorić
Ul. Patriotske lige 58
Tel. + 387 33 560 574
Fax. + 387 33 560 561
E-mail: jasminka.doric@park.ba