You are here:
  • Home
  • Novosti
  • Kantonalna uprava CZ KS i preduzeće Park potpisali ugovor o vršenju poslova zaštite i spašavanja

Kantonalna uprava CZ KS i preduzeće Park potpisali ugovor o vršenju poslova zaštite i spašavanja

Ugovor o međusobnim pravima i obavezama u vršenju poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti preduzeća Park kojim je regulisano vršenje poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti Službe za sječu i uklanjanje oštećenih stabala sa zelenih površina i saobraćajnica danas su u ime Kantonalne uprave civilne zaštite KS i preduzeća Park potpisali direktori Dženan Brkanić i Adis Bešlić. Potpisivanjem ugovorom, kojem su u ime Parka prisustvovali i izvršni direktori Enes Kazić i Amer Mudželet, u skladu sa Uredbom o organiziranju službi zaštite i spašavanja i jedinica CZ specijalizovane namjene KS, preduzeće Park ima svoju formaciju, sastavljenu od odgovarajućih stručnih kadrova, koja obuhvata i sva sredstva i opremu po vrsti i količinama koja su potrebna da Služba može efikasno, kvalitetno i potpuno vršiti sve poslove zaštite i spašavanja iz svoje nadležnosti. Prema poješnjenju direktora Bešlića Park će svake godine utvrditi godišnji plan i program stručne obuke članova svoje formacije radi njihovog osposobljavanja za efikasno, pravilno i potpuno obavljanje poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti Službe u okviru preventivnih mjera, u slučaju hitnih intervencija, prirodnih i drugih nesreća. Park će u okviru redovnih okolnosti provoditi sve preventivne mjere zaštite i spašavanja u skladu sa Pravilnikom o organiziranju Službe, kao i mjere i zaštitu u skladu sa raspoloživom radnom snagom i mehanizacijom i opremom Službe provođenje hitnih mjera na uklanjanju snijega, ledenica i drugog materijala sa oštećenih krovova objekata, kao i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i otklanjanja posljedica u skladu sa kapacitetima.
Prema riječima direktora Brkanića ugovorom je preduzeće Park iskazalo spremnost da stvori uslove i poduzme sve mjere i aktivnosti da se Služba odmah aktivira kada Kantonalni štab civilne zaštite KS naredi njeno angažiranje radi vršenja poslova zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara. U takvim situacijama Služba postupa po naredbi Štaba i poslove iz svoje nadležnosti vrši na području gdje odredi Štab- pojasnio je Brkanić.
Ugovorom su precizirani i rokovi izvještavanja, komunikacije i koordinacije, nadležnosti, načini i uslovi obezbjeđivanja finansijskih sredstava za nabavku neophodnih tehničkih i drugih sredstava za što efikasnije i potpuno vršenje poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti Službe. Kompletna oprema i tehnička sredstva Službe na raspolaganju su preduzeću Park u obavljanju svoje redovne djelatnosti u funkciji provođenja preventivnih mjera zaštite i spašavanja, u svojstvu dobrog domaćina, ali u situacijama aktiviranja Službe od strane Štaba CZ kompletna oprema i tehnička sredstva, kao i Služba moraju odmah biti na raspolaganju Štabu CZ.
Danas potpisanim ugovorom o međusobnim pravima i obvezama u vršenju poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti preduzeća Park prestao je da važi Ugovor o međusobnim pravima i obavezama u vršenju poslova i zaštite iz 2018. godine.

Aldijana Hamza
https://www.park.ba